• Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods. 1 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby;
  • Cena za výkon činnosti mediátora sa stanovuje dohodou, ktorá vzniká medzi osobami zúčastnenými na mediácii a mediátorom;
  • Cenotvorba je v zmysle zákona o cenách výlučne v kompetencii mediátora a výška odmeny, termín a spôsob úhrady odmeny mediátora sa stanovuje dohodou medzi mediátorom a účastníkmi mediácie.

 

Mediátor má právo aj na úhradu nákladov, ktoré mu v súvislosti s mediáciou vznikli, ak sa na ich úhrade s účastníkmi dohodne.

 

Úvodná konzultácia,  posúdenie prípadu 35,- €/hodina
Konzultácie, služby, administratívne práce súvisiace s výkonom mediácie 25,- €/hodina
Vyhotovenie dohody, ktorá je výsledkom mediácie podľa náročnosti obsahu dohody
I. Mediácia v občianskych sporoch
(susedské a rodinné spory vo vzťahoch rodičov a detí, manželské a partnerské spory, komunitné spory, medzikultúrne a etnické spory)
Nemajetkové občianske spory
fyzické osoby 30,- €/hodina

 

Osobitné upozornenie:

  • Tvorba cien je v zmysle zákona o cenách výlučne v kompetencii mediátora a výška odmeny, termín a spôsob úhrady odmeny mediátora sa stanovuje dohodou medzi mediátorom a osobami zúčastnenými na mediácii vo forme zápisu, prípadne dohody.
  • Ceny stanovené v tomto cenníku sú konečné, k cenám sa neúčtuje DPH, nakoľko mediátor nie je platcom DPH; Uvedené hodinové sadzby sa účtujú i za neúplnú (začatú) hodinu mediačného konania;
  • Začiatok a ukončenie mediácie sa vyznačuje v zápise z mediačného konania, mimo mediačnej dohody, a je u mediátora jeho prílohou;
  • V prípade, že v mediačnom konaní je zúčastnených na mediácii viac ako dve osoby, mediátor si vyhradzuje právo dohodnúť odmenu osobitne;
  • Dohodnutá cena je odmenou mediátora a v tejto cene nie sú zahrnuté iné poplatky, ani iné vzniknuté náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v jeho záujme, ktoré mediátor účtuje osobitne.

Mediačná kancelária: PhDr. Gabriela Zaťková, zapísaná v Registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. č. 636, č. osvedčenia 23120/2012-51 zo dňa 31.07.2012, IČO 42 378 737

 

V Prievidzi, platný od 1.1.2018

 

Cenník poradenstvo

Individuálne poradenstvo       30,- €/hodina

Párové poradenstvo               35,- €/hodina

Rodinné poradenstvo             40,- €/hodina

Ceny sú stanovené za jednu konzultáciu v trvaní 90 minút.

Ceny stanovené v tomto cenníku sú konečné, k cenám sa neúčtuje DPH, nakoľko nie som platcom DPH.

Uvedené hodinové sadzby sa účtujú i za neúplnú (začatú) hodinu.

Cenník koučing

Individuálny Life koučing      30,- €/hodina

Individuálny Business koučing         40,- €/hodina

Tímový koučing             100,- €/hodina

Ceny sú stanovené za jednu konzultáciu v trvaní 90 minút.

Ceny stanovené v tomto cenníku sú konečné, k cenám sa neúčtuje DPH, nakoľko nie som platcom DPH.

Uvedené hodinové sadzby sa účtujú i za neúplnú (začatú) hodinu.